Newsletter

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.banderas.pl prowadzony jest przez ADAR z siedzibą w 05-507 Brześce ul.Osiedlowa 8/11 .

Nip:123-076-01-46, Regon: 016351572


Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.sklep.banderas.pl, są przetwarzane przez firmę ADAR. z siedzibą : Baniocha ul.Puławska 50g
 • Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep.banderas.pl
 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 • Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.sklep.banderas.pl/my-account.php /, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Opisy i zdjęcia produktów

 • Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklep.banderas.pl, kierowane przez Adar do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań
 • Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Ceny

 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.banderas.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 • W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

  • Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
  • Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy www.sklep.banderas.pl.
 • Ceny w sklepie mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia

 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.banderas.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 • Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 • W przypadku chęci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym ,złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
 • W przypadku zamówienia przez klienta towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, w wyniku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, nie jest dostępna opcja odbioru osobistego przez klienta w sklepie.
  *rezerwacje w sklepie nie są dostępne, jeśli klient został przekierowany do sklepu www.sklep.banderas.pl przez internetowe porównywarki cenowe.
 • Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5 500 PLN:
  • i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.

  • i klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzona działalnością gospodarczą zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia a kwotą 5 500 PLN.

 • Sklep www.sklep.banderas.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Dostawa

 • Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.banderas.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Sposoby płatności

 • Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

  • Przed wydaniem towaru Klientowi:
   • Przelew na rachunek bankowy firmy Adar

  • W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu.

 • Firma Adar może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez firmę Adar na piśmie pod rygorem nieważności.

Zwrot towaru

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

 • Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

  • otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  • świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
 • Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 • W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosiła je firma Adar., i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Adar zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Adar.

 • Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem DHL (tel. 0 801 345 345, www.dhl.pl) na adres: ul.Puławska 50g 05-532 Baniocha, na koszt firmy Adar lub nie odbierać przesyłki.

 • Adar nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji

 • Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Adar. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Adar rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 • Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego .

 • Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

 • Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 • Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Adar .

 • Wysłanie przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

 • Dział serwisu nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.

 • Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

Postanowienia końcowe

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sklep.banderas.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 • Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.